Regulamin / Polityka prywatności


Aplikacja mobilna

Regulamin programu lojalnościowego


§ 1. [Organizator i nazwa Programu lojalnościowego]

 1. Organizatorem programu lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) jest City Park Poznań Sp z o.o. Sp. komandytowa, nazywana dalej „Organizatorem”.

 2. Adresem do korespondencji (zwanym dalej „adresem Organizatora”) w zakresie wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w organizowanym Programie lojalnościowym, w tym także reklamacji jest adres następujący:

Ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań.

 1. Program lojalnościowy adresowany jest do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Programu, którzy spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie (zwanych dalej: „Uczestnikami”).

 2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej: http://app.citypark.com.pl/pp.html.

 3. Organizator może wycofać dostęp do Programu lub poszczególnych funkcjonalności aplikacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 2. [Warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym]

 1. W Programie lojalnościowym mogą brać udział osoby fizyczne:

 1. Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

 2. Będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 1. Do Programu lojalnościowego można przystąpić i korzystać z niego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej pod nazwą City Park Poznań.

 2. W celu przystąpienia do Programu lojalnościowego, Uczestnik zobowiązany jest pobrać Aplikację mobilną i wypełnić formularz rejestracyjny, wskazując swoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, loginu i hasła. Dla uzyskania pełnej funkcjonalności niezbędna jest aktywacja założonego konta, która następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail podawany przy rejestracji przez Uczestnika.

 3. Brak aktywacji Aplikacji mobilnej w terminie wskazanym w poprzedzającym ustępie skutkować będzie usunięciem konta.

 4. Po zarejestrowaniu do Programu i aktywacji Aplikacji mobilnej, Uczestnik otrzymuje indywidualny kod EAN (kod kreskowy) przypisany do swojego konta w programie.

 5. Uczestnik jest zobowiązany do dokonywania zakupów w ramach Programu samodzielnie i nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępowych do Programu innej osobie.

 6. Po dokonaniu zgłoszenia w Programie, Uczestnik otrzymuje punkty za każde dokonanie zakupu w punktach usługowych i handlowych znajdujących się na terenie City Park objętych Programem. Liczba punktów za każdy zakup jest stała i niezależna od wartości dokonanego zakupu.

 7. Uczestnik może w ciągu doby uzyskać punkty za maksymalnie 3 osobnych zakupów (paragonów). Uczestnik nie może uzyskać w ciągu doby punktów za zakupy dokonane w jednym punkcie w odstępie czasowym mniejszym niż 6 (sześć godzin).

 8. Punkty w Programie nie będą naliczane przy zakupie alkoholi (z wyjątkiem piwa), doładowań telefonicznych i papierosów. W przypadku zakupu zawierającego takie produkty, cena ich zakupu zostanie odliczona od wartości całości zakupów i kwalifikacja wartości zakupów uprawniająca do uzyskania punktów w Programie oraz punkty będą ustalane bez uwzględnienia ceny zakupu tych produktów.

 9. Dodatkowo Uczestnik otrzymuje punkty za nabycie produktów wskazanych jako premiowe. O produktach premiowych, liczbie punktów przyznawanych za ich zakup oraz okresie, w jakim można je nabyć w ramach Programu Lojalnościowego Organizator informuje każdorazowo za pośrednictwem:

  1. Aplikacji mobilnej;

 10. W trakcie trwania Programu Organizator może oferować Uczestnikom dodatkowe korzyści, tj. np. dodatkowe punkty lub przyznanie punktów za niższe progi zakupów. Informacja o takiej dodatkowej ofercie ogłaszana będzie za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, wraz z podaniem warunków przyznania dodatkowych korzyści oraz terminu ich obowiązywania.

 11. Punkty naliczane są Uczestnikom pod warunkiem przedłożenia sprzedawcy indywidualnego kodu kreskowego przy dokonywaniu płatności za zakup.

 12. Liczba transakcji dokonywanych przez jednego Uczestnika (przy użyciu tego samego kodu kreskowego EAN) w ciągu dnia jest ograniczona do 3. Każdy zakup powyżej progu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonany w którymkolwiek z punktów objętych Programem w ciągu jednego dnia, nie będzie premiowany naliczeniem punktów w Programie.

 13. Punkty zgromadzone przy użyciu różnych kodów kreskowych nie sumują się.

 

§ 3. [Nagrody i wydanie nagród]

 1. Uczestnik będzie mógł wymienić przyznane mu punkty na jednorazowe kupony (dalej: „Kupony”) uprawniające go do skorzystania ze specjalnych, przeznaczonych dla Uczestników akcji lub promocji.

 2. Uczestnik w okresie trwania Programu jest uprawniony w każdym czasie do dokonania wymiany punktów zgromadzonych na Karcie na wybrany Kupon. Czas dostępności poszczególnych Kuponów i szczegółowe warunki skorzystania z nich będą każdorazowo podawane do wiadomości Uczestników w Aplikacji mobilnej w zakładce „Program Lojalnościowy”.

 3. Kupony wystawiane będą przez punkty handlowe i usługowe objęte Programem lojalnościowym. Kupony mogą mieć postać bonów zniżkowych (uprawniających do zniżki cenowej w danym punkcie) lub bonów produktowych (umożliwiających odbiór produktu, pod warunkiem jego dostępności).

 4. Kupony realizować można tylko w okresie dostępności produktów, których dotyczą.

 5. Kupony realizować można wyłącznie w okresie trwania promocji obejmującej dostępność Kuponów w Aplikacji mobilnej (data ważności Kuponów). Kupon można zamówić i zrealizować wyłącznie w terminach wskazanych w treści szczegółowych informacji dotyczących warunków skorzystania z Kuponów.

 6. W celu wymiany Kuponów na wybraną nagrodę Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany nagrody obsłudze punktu handlowego lub usługowego, którego wybrany Kupon dotyczy. Skorzystanie z Kuponu następuje poprzez zalogowanie się do Aplikacji i udostępnienie obsłudze kodu z wybranego Kuponu do zeskanowania.

 7. Z chwilą dokonania zgłoszenia, liczba punktów dostępnych na Karcie zostaje umniejszona o liczbę punktów wymienionych na nagrodę. Po nabyciu Kuponu będzie on dostępny dla Uczestnika w zakładce zatytułowanej „Zamówione kupony”. Kupon będzie dostępny dla Uczestnika – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej - do chwili realizacji, zgodnie z ust. 6 powyżej, albo do dnia wygaśnięcia danego Kuponu, która to data widoczna będzie w treści Kuponu.

 8. Niewykorzystane punkty lub Kupony podlegają przepadkowi. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za niewykorzystane punkty lub Kupony.

 

§ 4. [Postępowania reklamacyjne]

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu lojalnościowego można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub e-mailowo na adres app@citypark.com.pl.

 2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, w okresie od dnia rozpoczęcia Programu lojalnościwego.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, a także roszczenie Uczestnika.

 4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w niniejszym paragrafie formie nie podlegają rozpoznaniu.

 5. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 8 (ośmiu) dni kalendarzowych od ich otrzymania.

 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym lub korespondencją e-mail, o ile wyraził na to zgodę.

 

 

§ 5. [Dane osobowe]

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego potocznie RODO, Organizator przedstawia informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych (w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz historii korzystania z aplikacji) oraz o przysługujących Uczestników prawach wynikających z ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma City Park Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: aplikacja@citypark.com.pl oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe”)

 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w następujących celach:

 4. umożliwienia korzystania z zarejestrowanego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

 5. w celu marketingu bezpośredniego Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim).

 6. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas korzystania z Uczestników z aplikacji, a także po zakończeniu, w celach archiwalnych, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z umów zawartych w oparciu o Program lojalnościowy i korzystania z dostępnych funkcjonalności. W zakresie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, ich przetwarzanie nie będzie trwało dłużej niż do skorzystania przez Uczestników z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 8. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Żądanie usunięcia danych osobowych, a także ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania należy zgłosić w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość zawierającą stosowne żądanie na adres: marketing@citypark.com.pl

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale stanowi warunek umożliwiający korzystanie z Programu lojalnościowego. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości korzystania z Programu.

 11. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, celem dostosowania przesyłanych informacji handlowych do preferencji i upodobań Uczestników. Uczestnikom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

 13. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

 

§ 6. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść regulaminu Programu lojalnościowego jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich sklepach objętych Programem.

 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszym Programie lojalnościowym mają charakter jedynie informacyjny.

 3. Wzięcie udziału w Programie lojalnościowym oznacza zgodę Uczestnika na warunki Programu określone niniejszym regulaminem.

 4. Samo odinstalowanie Aplikacji mobilnej z urządzenia przenośnego Uczestnika nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej funkcjonalności. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Aplikacji mobilnej, wybierając w menu Aplikacji zakładkę z symbolem Kodu EAN, następnie Ustawienia, natępnie Profil Użytkownika, następnie Usuń konto. Usunięcie konta oznaczać będzie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie lojalnościowym.

 5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Programie lojalnościowym.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, m. in. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Aplikacji mobilnej, uproszczenia jej funkcjonowania, wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Organizatora. Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Programie lojalnościowym. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie.